Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest MAR-MOT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Czerniejewska 11, 62-300, NIP: 7891450049, Regon: 631024093, e-mail: biuro@mar-mot.pl,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą: w celu wykonania umowy; jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art 6 ust. 1 lit.: b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO),

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty świadczące na rzecz MAR-MOT Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy; operatorzy pocztowi i kurierzy; banki w zakresie realizacji płatności; organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.: przez okres trwania umowy; po zakończeniu umowy przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

5) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie są jednak bezwzględne, a ich ograniczenia wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących aktów prawa,

6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018 r. ze zm.),

7) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

8) administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowania.

Europejska firma specjalizująca się w pierścieniach tłokowych

REGON: 631024093VAT-UE: PL7891450049KRS: 0000086538

Polityka prywatności

MAR-MOT Sp. z o.o.
ul. Czerniejewska 11, 62-300 Września

T: +48 61 436 22 38

Sekretariat: biuro@mar-mot.pl

Dział sprzedaży: marketing@mar-mot.pl

Nagrody

Design by Expansja Advertising 2023