Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3.: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand.

Numer projektu: POIR.03.03.03-30-0045/17

Tytuł projektu: „Umiędzynarodowienie polskiej marki MAR-MOT Sp. z o.o. poprzez realizację działań promocyjnych na rynkach zagranicznych.”

Cele i efekty realizacji projektu:
Zwiększenie udziału eksportu w obrotach MAR-MOT Sp. z o.o., wypromowanie marki produktowej i zwiększenie wolumenu eksportu, budowa rozpoznawalności marki MAR-MOT na arenie międzynarodowej oraz promocja polskiego sektora gospodarczego.

Wartość projektu: 232 534,13 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 168 903,94 PLN

Numer projektu: POIR.03.03.03-30-0074/19

Tytuł projektu: „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa MAR-MOT Sp. z o.o.”

Cele i efekty realizacji projektu:
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej marki produktowej MAR-MOT na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta oraz promocji branży części samochodowych i lotniczych, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 235 500,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 200 175,00 PLN

Numer projektu: POIR.03.03.03-30-0047/20

Tytuł projektu: ” Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa MAR-MOT Sp. z o.o. ”

Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości.

Wartość projektu: 130 800,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 111 180,00 PLN

Europejska firma specjalizująca się w pierścieniach tłokowych

REGON: 631024093VAT-UE: PL7891450049KRS: 0000086538

Polityka prywatności

MAR-MOT Sp. z o.o.
ul. Czerniejewska 11, 62-300 Września

T: +48 61 436 22 38

Sekretariat: biuro@mar-mot.pl

Dział sprzedaży: marketing@mar-mot.pl

Nagrody

Design by Expansja Advertising 2023